پیاده سازی مقاله در متلب, پیاده سازی مقاله فازی

کد متلب مقاله فازی – پیاده سازی مقاله فازی با عنوان Weighting fuzzy classification rules using recei

 پیاده سازی مقاله فازی با عنوان Weighting fuzzy classification rules using receiver operating characteristics (ROC) analysis

Information Sciences 177 (2007) 2296–2307

سال 2007

خلاصه مقاله:

در سیستم طبقه بندی فازی مبتنی بر قانون، وزندهی قانون اغلب برای بهبود دقت طبقه بندی (classification) استفاده شده است.در تحقیقات گذشته، تعدادی از روش های اکتشافی برای تشخیص وزن قانون پیشنهاد شده است.در این مقاله، یک روش تشخیص وزن قاعده فازی با استفاده از تجزیه و تحلیل مشخصه های عامل گیرنده (ROC)  ارائه شده است.به منظور تعیین وزن یک قاعده فازی، با استفاده از تجزیه و تحلیل ROC دو کلاسه، حد آستانه ای که قانون بدست می آورد  حداکثر دقت و صحت یافت شده برای ان قانون است. این حد آستانه به عنوان وزن از قانون استفاده می شود.روش پیشنهادی با روشهای موجود از طریق شبیه سازی کامپیوتری بر روی برخی مسائل طبقه بندی شناخته شده با مقادیر ویژگی های پیوسته مقایسه شده است.نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش های موجود  تشخیص وزن قانون فازی کارایی بهتری دارد.

چکیده مقاله:

Weighting fuzzy classification rules using receiver
operating characteristics (ROC) analysis

Mansoor J. Zolghadri *, Eghbal G. Mansoori

 2007 Elsevier Inc. All rights reserved.

Abstract
In fuzzy rule-based classification systems, rule weight has often been used to improve the classification accuracy. In past research, a number of heuristic methods for rule weight specification have been proposed. In this paper, a method of fuzzy rule weight specification using Receiver Operating Characteristic (ROC) analysis is proposed. In order to specify the weight of a fuzzy rule, using 2-class ROC analysis, the threshold that the rule achieves its maximum accuracy is found.
This threshold is used as the weight of the rule. The proposed method is compared with existing ones through computer simulations on some well-known classification problems with continuous attributes. Simulation results show that the proposed method performs better than existing methods of fuzzy rule weight specification.

لینک دانلود مقاله فازی  Weighting fuzzy classification rules using receiver
operating characteristics (ROC) analysis

در این مقاله از دیتاست های مختلف برای مقایسه مقاله استفاده شده است .این پیاده سازی را بر روی دیتاست wine و با روش ارائه شده در مقاله انجام داده ایم و نتایج مشابه مقاله حاصل شده است.در بخش نتایج مقاله برای دیتاست wine نتایج زیر ارائه شده است که نتایج برنامه نیز مشابه همین نتایج می باشد:

ROC= 90.44  93.25  93.25  92.69  92.69  92.69  94.38  93.82  92.13  92.13

Worst Accuracy Is :90.4494
Best Accuracy Is :94.382

جهت دریافت کد متلب مقاله فازی فوق  ( پیاده سازی مقاله  Weighting fuzzy classification rules using receiver operating characteristics (ROC) analysisدر متلب) با ما تماس بگیرید

ایمیل : matlab24ir@gmail.com و یا info@matlab24.ir

شماره تماس : 09120563264

قیمت : 59000 تومان = کد متلب + توضیحات کدها

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.