کد متلب الگوریتم های تکاملی

الگوریتم جستجوی ترکیبی AC3-تابو برای حل پازل سودوکو

  الگوریتم جستجوی ترکیبی AC3-تابو  برای حل پازل سودوکو  در این مقاله، الگوریتم جدید جستجوی ترکیبی تابو AC3- را برای مسائل سو...

ادامه مطلب