حل سودوکو با الگوریتم ژنتیک

حل سودوکو با الگویتم تابو

 حل سودوکو با الگویتم تابو الگوریتم جستجوی ترکیبی AC3-تابو  برای حل پازل سودوکو  در این مقاله، الگوریتم جدید جستجوی ترکیبی تابو AC3- ...

ادامه مطلب