کد متلب معمای 8 وزیر

کد متلب معمای n وزیر با الگوریتم جهش قورباغه SFLA

کد متلب معمای n وزیر با الگوریتم جهش قورباغه SFLA کد متلب معمای ۸ وزیر با الگوریتم جهش قورباغه SFLA معمای ۸ وزیر: هدف ...

ادامه مطلب

معمای 8 وزیر

حل معمای n وزیر با الگوریتم کلونی زنبور عسل

حل معمای n وزیر با الگوریتم کلونی زنبور عسل   معمای ۸ وزیر:  هدف از مساله هشت وزیر، چیدن ۸ مهره وزیر روی یک صفحه شطرنج ...

ادامه مطلب

معمای 8 وزیر

حل معمای 8 وزیر با الگوریتم کرم شب تاب

حل معمای 8 وزیر با الگوریتم کرم شب تاب در این کد ما معمای 8 وزیر را با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب حل کرده ایم   معمای n و...

ادامه مطلب

حل معمای 8 وزیر با الگوریتم ژنتیک باینری

 حل معمای 8 وزیر با الگوریتم ژنتیک باینری معمای n وزیر هدف از مساله هشت وزیر، چیدن 8 مهره وزیر روی یک صفحه شطرنج خالی است، به قسمی که...

ادامه مطلب

معمای 8 وزیر

کد متلب معمای 8 وزیر با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIS

کد متلب معمای 8 وزیر با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIS حل معمای 8 وزیر با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی AIS معمای 8 وزیر:  هدف ...

ادامه مطلب