کد موازی الگوریتم دایکسترا Paralell DIJKSTRA

کد موازی  الگوریتم دایکسترا Paralell DIJKSTRA در نظریه گراف، الگوریتم دایکسترا یکی از الگوریتم‌های پیمایش گراف است که توسط دانشمند هلن...

ادامه مطلب

کد موازی کلونی زنبور عسل paralell ABC

کد موازی کلونی زنبور عسل paralell ABC پیاده سازی الگوریتم زنبور عسل موازی بر طبق مقاله معتبر از ژورنال ieee انجام گرفته است . برای مشا...

ادامه مطلب

موازی سازی الگوریتم ژنتیک برای حل TSP

موازی سازی الگوریتم ژنتیک برای حل TSP   در این کار، روال کار الگوریتم ژنتیک را به نحوی تغییر داده ایم که بتوانیم ان را با اس...

ادامه مطلب

کد متلب خوشه بندی بصورت موازی Parallel Computing

کد متلب خوشه بندی بصورت موازی Parallel Computing   در این کد ما روش خوشه بندی کامینز Kmeans را بصورت موازی یا paralell پیاده س...

ادامه مطلب