کد متلب مقاله فازی – پیاده سازی مقاله فازی با عنوان Weighting fuzzy classification rules using recei

 پیاده سازی مقاله فازی با عنوان Weighting fuzzy classification rules using receiver operating characteristics (ROC) analysis Informati...

ادامه مطلب

سگمنت کردن تصویر با الگوریتم K- Means

 سگمنت کردن تصویر با الگوریتم K- Means K- Means ،يکي از ساده ترين الگوريتم هاي يادگيري بدون نظارت است که مسائل کلاسترينگ معروف را حل م...

ادامه مطلب

تشخیص هویت با عنبیه چشم بوسیله شبکه عصبی

اموزش شبکه عصبی با الگوریتم PSO

 اموزش شبکه عصبی با الگوریتم PSO   در این کد، شبکه عصبی توسط الگوریتم PSO آموزش داده شده است و در نرم افزار متلب پیاده سازی شد...

ادامه مطلب

کد متلب الگوریتم جستجوی ممنوعه،تابو سرچ

  الگوریتم تابو سرچ روشی عمومی است که به وسیله گلوور(Glover) در سال 1989 پیشنهاد شده و در حل مسائل برنامه‌ریزی کاری ـ خرید کاربرد...

ادامه مطلب

الگوریتم جستجوی ترکیبی AC3-تابو برای حل پازل سودوکو

  الگوریتم جستجوی ترکیبی AC3-تابو  برای حل پازل سودوکو  در این مقاله، الگوریتم جدید جستجوی ترکیبی تابو AC3- را برای مسائل سو...

ادامه مطلب