کد متلب الگوریتم جستجوی ممنوعه،تابو سرچ

  الگوریتم تابو سرچ روشی عمومی است که به وسیله گلوور(Glover) در سال 1989 پیشنهاد شده و در حل مسائل برنامه‌ریزی کاری ـ خرید کاربرد...

ادامه مطلب